retrieve deleted text messages on iphone , recover deleted android photos, how to recover deleted files on Android , delete duplicate songs in itunes , Free FLAC to MP3 Converter.

ประวัติความเป็นมา.

      บริษัทประสิทธิ์คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น "บริษัทกฎหมายคอมพิวเตอร์จำกัด" เป็นผู้ผลิตหรือพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมกฎหมายและคำพิพากษาฏีกา(software) โดยวิธีบรรจุข้อมูลกฎหมาย และคำพิพากษาฏีกาลงบนแผ่น CD-ROM จำนวน 1 แผ่น หรือแผ่นดิสต์เก็ตขนาด 1.44 นิ้วจำนวน หลายแผ่นขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกสินค้าแบบใด วิธีการค้นหาข้อมูลจะต้อง install ข้อมูลทั้งหมดลง ใน harddisk ของคอมพิวเตอร์เสียก่อนจึงจะทำงานได้ส่วนแผ่นซีดีรอม(cd-rom)นั้นจะค้นหา ข้อมูลจากแผ่นหรือ install ลงในharddisk ก็ได้

     บริษัทได้เริ่มพัฒนา software ดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา และเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวประมาณต้นปี พ.ศ.2537 ในครั้งแรกระบบปฏิบัติการเป็นระบบ DOS ต่อมาเป็น ระบบ windows เริ่มจาก windows รุ่น 3.11 และ windows 95 และ 98 ,Me,2000,NT,XP,VISTA ตามลำดับ รวมทั้งมีระบบสำหรับเครือข่าย LAN (LOCAL AREA NETWORK) ลูกค้าได้ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นสำนักงานทนาย   บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย   บริษัทชั้นนำ  หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้พิพากษา   อัยการ ตำรวจ และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์  และประชาชนที่สนใจที่จะศึกษา กฎหมายด้วยตนเอง  เป็นต้น

      ขณะนี้ได้จัดตั้งเว็บไซต์ระบบอินเตอร์เน็ตนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการตั้งเว็บไซต์

1.  เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ค้นคว้าหรือศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมายและคำพิพากษาฏีกา และข้อมูล ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับขบวนการยุติธรรม ได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก

2.  เพื่อมีการ update ข้อมูลกฎหมายและคำพิพากษาฏีกาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ แผ่นซีดีรอมหรือแผ่นดิสเก็ต

3.  เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหรือสอบถามปัญหาจากลูกค้าของบริษัทฯ  เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมรวม กฎหมายและคำพิพากษาฏีกา  ที่ได้จำหน่ายให้กับลูกค้าไป   ทำให้มีช่องทางการติดต่อในระบบ      อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกช่องทางหนึ่ง

4.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของบริษัท ฯ อันเป็นประโยชน์กับลูกค้า และประชาชนทั่วไป ไม่ต้องแจ้งทางโทรศัพท์หรือแบบจดหมายธรรมดา

5.  เพื่อเป็นชุมชนเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างสมาชิกด้วยกัน และระหว่างประชาชนทั่วไปได้ทั่วโลก เว็บไซต์ของเราได้จัดตั้งเมื่อประมาณเดือนมกราคม   พ.ศ. 2544   ขณะนี้กำลังปรับปรุง ให้การค้นหาข้อมูลกฎหมายและคำพิพากษาฏีกา  ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และ update ข้อมูลกฎหมาย และคำพิพากษาฏีกาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  กรุณาติดตามการเคลื่อนไหวของบริษัทหรือเว็บไซต์แห่งนี้      เพื่อเป้าหมายจะทำให้เป็นบริษัทมหาชน ในอนาคตต่อไป

       บริษัทฯ ได้เป็นผู้ผลิตและพัฒนา  software ด้านกฎหมายนี้ ซึ่งเป็นรายแรกของประเทศไทย และเป็นเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ตรายแรกเช่นกัน  ที่สามารถค้นหาข้อมูลกฎหมายและคำพิพากษาฏีกา ที่มีข้อมูลมากเป็นอันดับ 1 ในขณะนี้