ข่าวดี..  บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมคำพิพากษาของศาลฎีกาอีกประมาณ 15,000 ฎีกา และแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายให้เป็นปัจจุบัน        และสามารถใช้ได้กับเครื่อง IPHONE4 และ IPAD2